Gelir Uzmanlığı Özel Sınav İlanı Yayınlandı

12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca 1500 (bin beş yüz) Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.
Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
a) 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin hükümleri
b) 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Gelir İdaresi Başkanlığına ilişkin hükümleri
c) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
ç) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
d) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
e) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
f) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
g) 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
ğ) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
h) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
ı) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
i) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
j) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
k) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
I) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
m) 6245 sayılı Harcırah Kanunu
n) Genel Muhasebe o) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
ö) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği
p) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi

Paylaş